Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Valg til skolebestyrelsen

Forskudt valg, 2-årigt valg til skolebestyrelser i Aalborg Kommune 2024

Det bekendtgøres herved, jf. bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (skolebestyrelsesbekendtgørelsen), at der i 2024 afholdes valg, 2 årigt valg på Grindsted Skole i Aalborg Kommune.

Hvem kan vælge og hvem kan vælges?
Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt de personer, som i henhold til § 6 i ovennævnte bekendtgørelse tillægges valgret og valgbarhed.
Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt fastlagt inden valget.
Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder regionale undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted.

Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder:
1.    Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.
2.    Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden giver sin tilslutning.
3.    Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker heri.
4.    Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.
5.    Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 4. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2.

Valglister
Valglister indeholdende de valgberettigedes navne vil være fremlagt til gennemsyn på skolens kontorer fra den 11. april 2024. Eventuelle anmodninger om at blive opført på valglisten fremsættes over for den enkelte skoles leder inden valgmødet. Dette vil kunne ske i skolens normale åbningstid.


Valgmøder på skolerne
De valgberettigede vil blive indbudt til møde på skolen, hvor der orienteres nærmere om valget.
Mødet afholdes på skolen den 2. maj 2024 kl 17:00.

På valgmødet har alle opstillede kandidater mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde. Kandidater har derudover mulighed for at indlevere skriftligt valgmateriale til skolen. Valgbestyrelsen fastsætter tidsfristen for kandidaternes aflevering af beskrivelse af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens arbejde og kan fastsætte grænser for omfanget heraf. Valgmaterialet vil i så fald blive udsendt sammen med indkaldelse til valgmødet. Valgbestyrelsen kan også vælge at offentliggøre det nævnte materiale på skolens hjemmeside evt. sammen med den skriftlige meddelelse om valgmødet.

Der vil ikke kunne foretages opstilling af kandidater på selve mødet, men der vil efter anmodning kunne stilles lokaler til rådighed for grupper, som umiddelbart efter mødet måtte ønske at foretage opstilling af kandidater.

Kandidater opstiller som enkeltpersoner
Opstilling kan ske ved henvendelse til skolens leder før valgmødet, lige efter valgmødet eller senest den 10. dag efter valgmødet. Kandidatopstillinger skal således være indleveret til skolens kontor senest den 12. maj 2024.

Skolen bekendtgør på skolens hjemmeside og intranet hvilke kandidater, der kan stemmes på. Valgene gælder for resten af valgperioden.

Afstemning på skolerne
14 dage efter valgmødet på den enkelte skole – den 16. maj 2024 - vil der blive indkaldt til møde med de opstillede kandidater. Såfremt der på mødet opnås enighed blandt kandidaterne om, i hvilken rækkefølge kandidaterne opstiller, er der tale om fredsvalg.

Såfremt en sådan enighed ikke kan opnås, afholdes valg. Valget afvikles elektronisk. Valget skal være afsluttet senest den 13. juni 2024. I tilfælde af valg vil der fra skolen blive udsendt nærmere information om valghandlingen.

Information
Skolerne informerer om valget til skolebestyrelsen på skolens hjemmeside og intranet. Informationsmateriale vil blive sendt med eleverne hjem, hvor dette er nødvendigt.

Børn og Unge